شامپو کراتین اسفریکو آلتراگو

با به همراه داشتن لیپوفروکتیل سایپروس و ابریشم خالص، نرم کنندگی ایده آل به ساختار مو می بخشد.